VII. DAR UMIEJĘTNOŚCI

1. Wprowadzenie

Dar umiejętności jest nadprzyrodzoną wiedzą, która pomaga nam postrzegać rzeczy doczesne takimi, jakimi one są w oczach Boga i zgodnie z celem, jaki Bóg im wyznaczył. Oznacza to, że niczego nie ubóstwiamy; nie zaczynamy traktować rzeczy jak ludzi, zwierząt jak osoby ludzkie, a osoby ludzkie jak materiał do użytku. Jest to więc jeden z najbardziej potrzebnych dzisiejszemu człowiekowi darów, który tak często stawia siebie w miejsce Boga. 

Duch Święty w tym darze sprawia, że rozumiemy, iż nie możemy umieszczać samych siebie czy też tego, co porywa nasze serce i przyciąga naszą uwagę, na miejscu należnym Stwórcy.

Dar ten pozwala dostrzegać dobro w każdej rzeczy stworzonej, tak jak to czyni Bóg. Trzeba jednak pamiętać, że tylko Bóg jest dobry i On jest źródłem dobra.

2. Do czego uzdalnia nas dar umiejętności?

Duch Święty pozwala nam dostrzec w każdej osobie i w każdej rzeczy ślad wielkości i dobroci Boga. Ojciec Święty Franciszek wyjaśnia: „Dar umiejętności pomaga nam równocześnie nie popadać w pewne postawy skrajne czy błędne. Pierwsza z nich, to niebezpieczeństwo uważania siebie za panów stworzenia. Świat stworzony nie jest własnością, którą możemy się rządzić według naszego upodobania. Tym bardziej nie jest własnością jedynie nielicznych: stworzenie jest darem, wspaniałym darem, jakim obdarzył nas Bóg, abyśmy się o nie troszczyli i wykorzystywali z korzyścią dla wszystkich, zawsze zachowując wielki szacunek i wdzięczność. Drugą postawę błędną przedstawia pokusa zatrzymania się na stworzeniach, tak jakby mogły one dostarczyć odpowiedzi na wszystkie nasze oczekiwania”. 

Dar ten uczy przewidywania i wartościowania wydarzeń w świetle Bożej Opatrzności. Przekracza wiedzę możliwą do zdobycia ludzkim rozumem. Prowadzi nas do zrozumienia wielkości i miłości Boga i Jego głęboki związek z wszelkim stworzeniem. Gdy nasze oczy oświecone są przez Ducha Świętego, to otwierają się na kontemplację Boga w pięknie przyrody i wspaniałości kosmosu, i prowadzą nas do odkrycia, że każda rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości. 

Duch Święty prowadzi nas do chwalenia Pana z głębi naszego serca i rozpoznania w tym wszystkim co mamy i czym jesteśmy bezcennego daru Boga i znaku Jego nieskończonej miłość względem nas.

3. Po co jest dar umiejętności?

Zadaniem daru umiejętności jest budzenie w ludzkim sercu wiary w to, że dla prawdziwie obecnego w swym Kościele Boga nie ma nic niemożliwego. Należy widzieć we wszystkich wydarzeniach życiowych Bożą wolę, bez której nic się nie dzieje. To jest wewnętrzne przekonanie, że wszystko co się w moim życiu dzieje, jest darem kochającego mnie Ojca, danym ku mojemu uświęceniu, dla mojego dobra, dla mojego zbawienia.

4. Gdy człowiek nie korzysta z daru umiejętności 

Człowiek czyni siebie bogiem. Przy dzisiejszych możliwościach technicznych i technologicznych łatwo jest ludziom ulec złudzeniu, że to człowiek nie tylko może wszystko stworzyć, ale jest też w stanie nad wszystkim panować i wszystkim manipulować. Ten sposób myślenia dominuje wśród ludzi promujących aborcję, In Vitro oraz ideologię Gender bazującą na przekonaniu, że płeć nie jest kwestią natury, lecz sprawą umowy. 

Żałosne wnioski i zniekształcone podejście do rzeczywistości tak wielu ludzi dzisiejszej cywilizacji pozbawionej daru umiejętności, jest promowaniem cywilizacji śmierci. Kto nie chce uwierzyć w Boga oraz przyjąć Jego praw, uwierzy we wszystko, co mu poda bezbożność. Taki człowiek sam dla siebie staje się prawodawcą, przyczyniając się do niszczenia godności ludzkiej. Dar umiejętności przywraca Boży ład.

6. Dialog rodzinny wokół tematu

Pytania mogą posłużyć poprowadzeniu dyskusji w gronie rodziny:

  • Czy proszę Boga o dar umiejętności? 
  • W jaki sposób w swoim życiu kieruję się darem umiejętności?
  • Czy dostrzegam piękno i miłość Boga w stworzeniu: świata i w drugim człowieku?
  • Czy dostrzegam Bożą Opatrzność w codziennych wydarzeniach?
  • Czy mam świadomość, że różne wydarzenia nie są dziełem przypadku?
  • W jaki sposób mogę korzystać z daru umiejętności?

7. Świadek wiary

Nasze spotkanie oraz czas wspólnej modlitwy polecajmy wstawiennictwu bł. Anieli Salawy.

Aniela urodziła się 9 września 1881 r. jako jedenaste dziecko w ubogiej rodzinie Salawów. W liście postulacyjnym z 30 stycznia 1973 r., skierowanym do Stolicy Apostolskiej, kard. Karol Wojtyła pisał: Dla  wszystkich Aniela Salawa była przykładem silnej wiary i całkowitego zgadzania się z wolą Bożą, szczególnie w wypełnianiu obowiązków swego stanu, w posłuszeństwie Kościołowi i jego pasterzom, w połączeniu ciężkiej pracy z podziwu godną pobożnością.

Związana z duchowością św. Franciszka z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Świadczą o tym zapiski, jakie po niej pozostały. Pisała: „Mieć przede wszystkim, zawsze i wszędzie wolę Bożą na celu, a ni własne zadowolenie i to we wszystkim. Koniecznie potrzeba żyć w zupełnym zapomnieniu o sobie, nic a nic nie pragnąć dla siebie, ani uznania, ani przyznania, ani ulgi w cierpieniach wewnętrznych, ani lepszego zdrowia…”.

8. Modlitwa o dar umiejętności

Modlitwa o dar umiejętności 

Duchu Święty, widzisz, że jestem jak dziecko, które tak
mało umie, ale pragnie się uczyć. Obdarz mnie łaską Twej
umiejętności, abym umiał dobrze żyć i dobrze umierać,
rozeznawać dobro i zło, wybierać to, co lepsze i milsze
Bogu i ludziom dla większego dobra wspólnego. Niech
umiem rozeznać pozory i ułudę i przeciwstawić im się miłością
prawdy i dobra, które noszą na sobie znak pochodzenia
od Ciebie. Naucz mnie umiarkowania i spokojnej
radości, bez wybujałości i przesady – nawet w dobrem.
Niech umiem patrzeć na wszystko, co jest, życzliwie,
wdzięcznie i pokornie, i zawsze z miłością, bo wszystko
jest darem Boga i pełne Jego dobroczynnej obecności.
Niech umiem dostrzegać wymowę darów, które mówią o
Dawcy, wymowę stworzeń, które mówią o Stwórcy. Naucz
mnie w cierpieniu i niepowodzeniu dostrzegać Twoje
niepojęte dla mnie plany i cząstkę udziału w krzyżu Jezusa
Chrystusa dla zbawienia świata całego – prosimy Cię,
Duchu Święty.

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś163
TydzieńTydzień1064
OgółemOgółem845211