Proponujemy rachunek sumienia według owoców Ducha Świętego, o których pisze św. Paweł w Kiście do Galatów.

Owocem Ducha Świętego jest miłość.

 • Czy kocham Pana Boga nade wszystko i okazuję Mu posłuszeństwo?
 • Czy dziękuję Bogu za Jego ojcowską miłość, otrzymane łaski i błogosławieństwo ?
 • Czy staram się pogłębiać komunię z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, częste przystępowanie do sakramentów świętych, udział we Mszy św. w niedzielę i święta?
 • Czy kochałem swych bliźnich, pamiętając że są stworzeni na obraz Boży i Boże podobieństwo?
 • Czy troszczyłem się o zbawienie swych bliskich i wspierałem ich modlitwą? Czy dawałem im dobry przykład?
 • Czy nikogo nie zgorszyłem, nie przyczyniłem się swymi grzechami do utraty wiary lub jej osłabienia?
 • Czy nie namawiałem i zachęcałem do grzechu? Czy nie byłem obojętny na zło wokół mnie?

Owocem Ducha Świętego jest radość.

 • Czy cieszę się z bliskości Boga , Jego darów oraz miłości, której doświadczam w moim życiu?
 • Czy modlę się o pokój i radość, które są owocami Ducha Świętego?
 • Czy dzielę się radością wiary z innymi?
 • Czy pielęgnuję w sobie nadzieję życia wiecznego?
 • Czy modlę się za cierpiących i staram się im pomagać?
 • Czy ustawicznym narzekaniem nie zabieram komuś radości?
 • Czy przeżywam śmierć mych bliskich w duchu wiary?
 • Czy zasmuca mnie grzech, a raduje uczynione dobro?

Owocem Ducha Świętego jest pokój.

 • Czy modlę się o pokój na świecie, w społeczeństwie i w rodzinie?
 • Czy troszczyłem się o prawość swego sumienia, pragnąc, by było wolne od grzechów ciężkich?
 • Czy starałem się wnosić pokój w relacje z innymi, zwłaszcza w rodzinie?
 • Czy nie skłócałem innych ze sobą, jątrzyłem i prowokowałem nie porozumienia, podejrzliwość i niechęć wśród mych bliźnich?
 • Czy chętnie przebaczałem urazy i darowałem krzywdy?
 • Czy nie krzywdziłem innych posądzeniami, oszczerstwami, plotkami czy złym słowem?
 • Czy nie życzyłem komuś zła?
 • Czy potrafiłem wsłuchiwać się w racje innych osób i rozwiązywać konflikty na drodze dialogu?

Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.

 • Czy w niedostatku lub cierpieniu ufnie prosiłem Boga o pomoc?
 • Czy cierpliwie znosiłem trudy i niedogodności życiowe, ofiarując je w dobrych intencjach?
 • Czy nie narzekałem ustawicznie na mój los, nie dostrzegając dobra w mym życiu?
 • Czy cierpliwie wysłuchiwałem racji innych osób, starając się je zrozumieć bez narzucania swych poglądów?
 • Czy nie knułem intryg i dążyłem do skłócenia ludzi ze sobą?

Owocem Ducha Świętego jest uprzejmość.

 • Czy troszczyłem się o osoby mi powierzone?
 • Czy budowałem dobre relacje z innymi poprzez gesty życzliwości?
 • Czy byłem serdeczny i miły wobec swych bliskich?
 • Czy nikogo nie uraziłem wulgarnością, niestosownymi komentarzami, uwagami lub osądami?
 • Czy szanowałem osoby starsze, chore, niepełnosprawne i słabsze ode mnie?
 • Czy z szacunkiem odnosiłem się do osób innego pochodzenia, rasy, języka, wyznania lub narodowości?
 • Czy bezpodstawnie, złośliwie i powierzchownie krytykowałem inne osoby?
 • Czy odnosiłem się nieżyczliwie i niechętnie do tych, których nie lubię?
 • Czy nie sprawiłem komuś cierpienia poprzez swą pychę, wynoszenie się nad innych lub gniew i dokuczanie?

Owocem Ducha Świętego jest dobroć.

 • Czy pielęgnowałem w sobie Ducha dobroci, starając dostrzegać dobro w innych ludziach?
 • Czy starałem się wykorzystywać okazje do czynienia dobrych uczynków w rodzinie i środowisku?
 • Czy w czynieniu dobra byłem bezinteresowny i dyskretny?
 • Czy wspierałem dzieła dobroczynne, pomagając uboższym ode mnie?
 • Czy oczekiwałem pochwał, wyrazów uznania i wdzięczności pomagając bliźnim?
 • Czy nie byłem złośliwy, arogancki i złowrogi wobec tych, których nie lubię?
 • Czy postępowałem sprawiedliwie wobec bliźnich oddając każdemu, co mu się ode mnie należy?
 • Czy nie byłem leniwy?
 • Czy nie znęcałem się nad zwierzętami?

Owocem Ducha Świętego jest wierność.

 • Czy dotrzymywałem danych przyrzeczeń i obietnic?
 • Czy składałem zobowiązania, wiedząc, że ich nie dotrzymam?
 • Czy zwracałem pożyczane pieniądze lub rzeczy w określonym czasie?
 • Czy byłem słowny i troszczyłem się, by inni mnie za to cenili?
 • Czy nie lekceważyłem mych obowiązków stanu, sprawiając, że inni cierpieli z tego powodu?
 • Czy uczciwie wykonywałem swą pracę zawodową?
 • Czy płaciłem podatki i wypełniałem swe zobowiązania wobec wspólnoty, w której żyję?
 • Czy jest dobrym i odpowiedzialnym rodzicem?
 • Czy troszczę się o religijne wychowanie swych dzieci?
 • Czy nie dopuściłem się zdrady małżeńskiej?
 • Czy troszczę się o wzrost miłości w małżeństwie?

Owocem Ducha Świętego jest łagodność.

 • Czy dziękowałem Bogu za otrzymane łaski?
 • Czy z życzliwością i szacunkiem patrzę na każdego człowieka, widząc w nim dziecko Boże?
 • Czy potrafiłem wyrazić wdzięczność wobec swych dobroczyńców?
 • Czy pracuję nad swoim charakterem, eliminując wady i rozwijając cnoty, by moje postępowanie nie sprawiało nikomu przykrości?
 • Czy w sytuacjach kryzysowych starałem się zachowywać spokój i szukać dobra wspólnotowego?

Owocem Ducha Świętego jest czystość.

 • Czy wobec Pana Boga byłem szczery?
 • Czy byłem szczery w mych relacjach z innymi?
 • Czy wykorzystywałem bliźnich, manipulowałem nimi dla osiągnięcia własnych korzyści?
 • Czy przesadnie dbałem o swój wizerunek poprzez udawanie tego, kim nie jestem?
 • Czy nie kłamałem lub postępowałem obłudnie?
 • Czy pożądałem innych osób, traktując ich cielesność przedmiotowo, jako okazję do grzechu?
 • Czy byłem czysty w swych pragnieniach i wyobrażeniach?
 • Czy dopuszczałem się samogwałtu, zdrad małżeńskich lub grzechów nieczystych z innymi osobami?
 • Czy stosowałem stosunek przerywany, prezerwatywy lub inne środki antykoncepcyjne w pożyciu małżeńskim?

Owocem Ducha Świętego jest opanowanie.

 • Czy grzeszyłem pijaństwem lub obżarstwem?
 • Czy sięgałem po narkotyki, dopalacze lub nadużywałem lekarstw?
 • Czy uprawiałem hazard?
 • Czy korzystałem z niegodziwych rozrywek?
 • Czy właściwie korzystałem z Internetu, telewizji i innych form rozrywki?
 • Czy kieruje mną chciwość?
 • Czy byłem przesadnie rozrzutny lub skąpy?
 • Czy potrafię hamować gniew i oburzenie?
 • Czy byłem przykry dla otoczenia?
 • Czy dokuczałem bliźnim?
 • Czy troszczę o swoje zdrowie?

Wizyt:

DziśDziś142
TydzieńTydzień295
OgółemOgółem897868